Słownik

Audyt energetyczny
    Audyt i ustawa o Termorenowacji
    Przygotowanie audytu energetycznego
Analiza finansowa wniosku kredytowego (Finansowanie)
Analiza Porównawcza (Finansowanie)
Analiza strukturalna   (Finansowanie)
Analiza wskaźnikowa (Finansowanie)
Bilans energetyczny systemów grzewczych
Ciepło spalania
Czas życia  (Finansowanie, ekonomia)
        ekonomiczny
        księgowy
        techniczny
Dom energooszczędny Low-Energy House - LEH
Dom pasywny Passive House - PH
Dom samowystarczalny Self-Sufficient House - SSH
Efekt cieplarniany
Efektywność ekonomiczna
        Metody oceny efektywności ekonomicznej   (Ekonomia)
Ekokonwersja
Emisje uniknięte
Energetyka jądrowa
Energia chemiczna
Energia jądrowa
Energy Saving Company
Energy Service Company
ESCO (zobacz Finansowanie przez trzecią stronę - TPF)
Finansowanie przez trzecią stronę - TPF (Third Party Financing)
ESCO - wywiad z prezesem ES SYSTEM, Bożeną Ciupińską
Inwestowanie (Finansowanie)
Inwestycje (Finansowanie)
        odtworzeniowe
        modernizacyjne
        rozwojowe
Kandela
Low-Energy House - LEH
Luks
Lumen
Negawat
Odnawialne
        Zasoby odnawialne
        Źródła energii
Passive House - PH
Pogodowy regulator temperatury
Pojemność środowiska
Pompa ciepła
        Sprawnosć konwersji
Projekt demonstacyjny
Prosty czas zwrotu
Przenikanie ciepła
Rozwój zrównoważony
Self-Sufficient House - SSH
SPBT (Simple Payback Time)
Stopa dyskontowa
          Rzeczywista stopa dyskontowa
            Stopa dyskontowa a ochrona środowiska

Sprawnosć konwersji
Srednia wartość opałowa
TPF (Third Party Financing)
Tona paliwa umownego
tpu
Transgraniczne zanieczyszczenie
Wartość opałowa
Wd
Współczynnik przenikania ciepła
Zasoby odnawialne
Zdolność kredytowa
Zieleń miejska
Zmiany klimatu
 

Ciepło spalania

Ciepło spalania jest efektem cieplnym chemicznej reakcji spalania paliwa. Może być mylone z wartością opałową.
 

Dom energooszczędny (Low-Energy House - LEH)

to budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 70 kWh/(m2a). Kluczowymi cechami takich domów są dobra izolacja cieplna, zredukowane mostki cieplne, szczelność i kontrolowana wentylacja.
 

Dom pasywny (Passive House - PH)

to budynek, w którym zapotrzebowanie na ciepło jest tak niskie, że można zrezygnować z osobnego systemu grzewczego bez utraty komfortu. W przypadku Niemiec (a w przybliżeniu również Polski) oznacza to, że roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 15 kWh/(m2a). Dzięki skutecznemu korzystaniu z energii elektrycznej całkowite zapotrzebowanie na energię (wraz z energią elektryczną i ciepłą wodą) wynosi poniżej 33 kWh/(m2a).
 

Dom samowystarczalny (Self-Sufficient House - SSH)

nie potrzebuje żadnych dostaw energii z zewnątrz, poza promieniowaniem słonecznym czy wiatrem.

Ekokonwersja

Ekokonwersja polega na tym, że część zadłużenia jest odpisywana (zamieniana) z przeznaczeniem na cele ekologiczne. Polska w ramach ekokonwersji uzyskała odpis swojego zadłużenia wobec trzech wierzycieli: USA, Szwajcarii i Francji. Z funduszy ekokonwersji na końce EkoFunduszu znalazło się 500 mln dolarów do wykorzystania do 2010 r.(ok. 30 mln dolarów rocznie)

Emisje uniknięte

Emisje uniknięte są to emisje zanieczyszczeń których udało się uniknąć (zob. emisje uniknięte/wiatr)

Energetyka jądrowa

wykorzystuje energię jądrową (rozpadu jądrowego) do produkcji energii użytecznej (przede wszystkim elektrycznej).

Energia chemiczna

Energia chemiczna jest to energia wiązań chemicznych (międzyatomowych, międzycząsteczkowych)

Energia jądrowa

Energia jądrowa jest to energia wiązań wewnatrz jądra atomowego. Energia jądrowa jest ok. 20 000 silniejsza od energii chemicznej.

Energy Service Company

przedsiębiorstwo usług energetycznych nie koniecznie nastawione na racjonalizację zużycia energii

Kandela, cd

Kandela jest jedną z podstawowych jednostek SI, 1 kandela jest to światłość w kierunku normalnym (1/6)*10-5 m2 ciała doskonale czarnego promieniującego w temperaturze krzepnięcia platyny (2042 K) pod ciśnieniem 1 atmosfery.
 

Luks, lx

Jednostak natężenia oświetlenia w układzie SI, natężenie oświetlenia wywołane przez strumień świetlny 1 lm (lumen) równomiernie padający na powierzchnię 1 m2 1 lx = 1 lm /m2
 
 
 
 
 
 
 

Lumen, lm

Lumen jest jednostką strumienia świetlnego w układzie SI, 1 lumen to strumień świetlny wysyłany w kącie bryłowym 1 sr (steriadiana) przez źródło światła o równomiernej we wszystkich kierunkach światłości 1 cd (kandela) 1 lm = 1 cd * sr

Negawat

podstawowa jednostka poszanowania energii. Negawat jest równy watowi zaoszczędzonej, niewyprodukowanej energii. Pojęcie negawata zostało wprowadzone w latach 70-tych przez Amory Lovinsa z Rocky Mountain Institute

Pojemność środowiska

Pojemność środowiska dla danego gatunku jest to maksymalna wielkość populacji jaką może utrzymać siedlisko (danego gatunku).

Prosty czas zwrotu SPBT (Simple Payback Time)

Prosty czas zwrotu inwestycji jest teminem ekonomicznym okrelającym stosunek zainwestowanego kapitału do rocznych zysków (zob. Wykorzystanie biomasy w miescie

Stopa dyskontowa

Średnia wartość opałowa - Wd
Wd - średnia wartość opałowa polskiego węgla kamiennego  23 800 kJ/kg
Wd dla węgla brunatnego ok. 7700 kJ/kg,
Wd dla ropy naftowej 42 300 kJ/kg,
Wd dla gazu ziemnego  33 500 kJ/m3, (w Polsce 24 kJ/m3)

Tona paliwa umownego [tpu] =  29.3 GJ (7 Gcal)

Transgraniczne zanieczyszczenie

Zanieczyszczenie transgraniczne to zanieczyszczenie przemieszczające się ponad granicami państw.

Wartość opałowa (Wop)

Wartość opałowa jest to efekt cieplny spalania bez uwzględnienia ciepła skraplania spalin (zakłada się że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu).
Wop = Qsp-r *(K+w)
Qsp-ciepło spalania
r- ciepło parowania wody w temp. 0 C
K - ilość wody powstającej w czasie spalania
w - zawartość wilgoci w paliwie
Przybliżony wzór na obliczenie wartości opałowej paliwa (w miarę precyzyjny dla węgla) :

Wop = 33 900*C+121 000*(H2-O2/8)+10 500*S - 2500*(w+9/8*O2) [kJ/kg]
 

C, H2, O2, S - udziały węgla (pierwiastka), wodoru, tlenu i siarki , w-zawartość wilgoci w paliwie - wyrażone w ułamku dziesiętnym (%/100). Zobacz: Średnia wartość opałowa - Wd
 

Zdolność kredytowa

w rozumieniu przepisów prawa bankowego - jako zdolność do zaciągania, a przede wszystkim spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych