Zasady


Autor: Jan Norwisz, stronę wykonał: Marek Zaborowski, C FWIE 1999, Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Ekonomiczne aspekty realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnychKoncepcja przepływów pieniężnych (Cash Flow)

Specyfika analizy ekonomicznej projektów energooszczędnych

Przygotowanie oceny remontu termomodernizacyjnego, prowadzącego do obniżenia kosztu użytkowania energii, wymaga zebrania takich samych informacji jak w przypadku analizy każdego innego projektu inwestycyjnego. Ze względu na specyfikę projektu termomodernizacyjnego pewne elementy standardowej procedury przygotowawczej inwestycji stają się jednak mniej istotne a inne - widziane są odmiennie.

Procedura oceny propozycji inwestycji energooszczędnej bazuje na kilku pozornie oczywistych założeniach:

  1. Podstawą decyzji inwestora jest zestawienie nakładów inwestycyjnych wobec przewidywanych korzyści finansowych. Tylko w przypadku, gdy korzyści wygenerowane w wyniku realizacji projektu przewyższają wysokość przewidywanych nakładów istnieje racjonalny impuls do podjęcia takiego zadania. Jeżeli są inne, niż tylko ekonomiczne, przesłanki skłaniające do podjęcia decyzji o inwestowaniu to fakt taki powinien być jasno wyartykułowany a źródło finansowania przedsięwzięcia ściśle określone.
  2. Celem analizy efektywności ekonomicznej jest z jednej strony określenie poziomu korzyści projektu inwestycyjnego, z drugiej - porównanie opłacalności propozycji alternatywnych. Generalnie, potencjalny inwestor stoi zawsze wobec alternatywy: zaangażowania się w techniczne przedsięwzięcie pozostające pod jego kontrolą lub udostępnienia posiadanych środków finansowych innym podmiotom gospodarczym np. w formie długoterminowej lokaty bankowej. Wyniki analizy ekonomicznej ułatwiają podjęcie zasadnej decyzji co do najbardziej korzystnego sposobu wykorzystania posiadanych zasobów: finansowych, rzeczowych i osobowych.Brak takiej oceny powoduje konieczność podejmowania decyzji intuicyjnej, zazwyczaj nieoptymalnej, często nietrafnej i prowadzącej do strat.
  3. Specyficznym elementem przedsięwzięcia energooszczędnego jest to, że:

Aczkolwiek to inwestor jest zainteresowany wynikami oceny efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego to taka analiza powinna również innym uczestnikom procesu inwestycyjnego wykazać możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Jasne przedstawienie korzyści i zagrożeń stanowi podstawę konstrukcji systemu bezpieczeństwa wszystkich partnerów procesu inwestycyjnego.


MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98