Uwagi końcowe


Autor: Jan Norwisz, stronę wykonał: Marek Zaborowski, C FWIE 1999, Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Termomodernizacja budynku mieszkalnego spółdzielni mieszkaniowej

Przedstawione tutaj rozważania wskazują na konieczność poprzedzania decyzji inwestycyjnych możliwie dokładną analizą jej skutków finansowych. Takie postępowanie pozwala na:

ocenę wielkości nakładów i przewidywanych skutków inwestycyjnych oraz porównanie tak osiągniętych korzyści z innymi formami generowania zysku z posiadanych zasobów kapitałowych, rzeczowych i osobowych.

Wskaźniki efektywności inwestycji są jedynie sposobem wyartykułowania relacji nakładów oraz korzyści, i przy swojej ścisłości definicyjnej mogą być analizowane emocjonalnie na bazie prywatnych doświadczeń życiowych każdego z potencjalnych inwestorów. Wyrażają one zarówno obawy związane z angażowania posiadanych środków kapitałowych w wydatki rzeczowe i produkcyjne jak i nadzieję, że podjęte ryzyko zostanie z nawiązką skompensowane zyskami z uruchomionej inwestycji. Inwestycja jako zamiana środków kapitałowych na rzeczowe a następnie generowanie środków finansowych w wyniku wykorzystywania uruchomionych środków produkcji stanowi materialny wyraz pytania o sens odłożenia konsumpcji dnia dzisiejszego na rzecz zwiększonej konsumpcji w przyszłości. Sformalizowana procedura analizy efektywnosci ekonomicznej to nic więcej niż tylko wsparcie na trudnej drodze podejmowania racjonalnie uzasadnionej decyzji.


MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98